خدمات ما

تولید و طراحی آنتن های فایبرگلاس تمام جهت در باندهای مختلف

تولید و طراحی آنتن های چهار دایپل جهتی

تولید و طراحی منابع تغذیه ترانسی و سوییچینگ بیسیم

تولید پایه های مگنتی(آهن ربایی) آنتن های خودرویی بیسیم

فروش دستگاه های اندازه گیری مخابراتی 

فروش لوازم جانبی بیسیم

طراحی و اجرای شبکه های مخابراتی 

تولید و طراحی دکل های مخابراتی

نولید چراغ دکل